MTM

Iskolánk 2017-től minősített tehetségpont!

Pályázati szám: NTP-MTM-M-16-0001

A Matehetsz 2013-ban indította útjára a Tehetségpont online adatbázis rendszert.

További információ: tehetseg.hu adatbázisában, valamint a Tehetségtérképen is: http://tehetseg.hu/tehetsegpontok.

 

Iskolánk Tehetségpont koordinátora: Gyurkó Péter igazgatóhelyettes

MTM mentorok:

 • Pokovai Aranka (angol, személyiségfejlesztés)
 • (Barna Viktor Péter (irodalom, személyiségfejlesztés))
 • (Gyurkó Péter (személyiségfejlesztés))
 • (Szárnya-Takács Edit (pszichológus))
 • (Safranka Eszter (pszichológus))

Az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező középiskolája, a Mátraaljai térség egyetlen nyolc- és négyévfolyamos gimnáziuma. A nyolcosztályos tehetséggondozó gimnáziumi képzés, az emelt szintű foglalkozások (9. és 10. évfolyamokon minden tantárgyból) és az emelt szintű érettségire készítő foglalkozások mind-mind a tehetségek kibontakoztatását szolgálják.

A tanórai keretek mellett tehetséggondozó tevékenységének számos terepe van: tehetséggondozó foglalkozások és szakkörök, egyéni és csoportos felkészítés versenyekre, művészeti csoportok, tudományos előadások, elearning képzés, művészeti bemutatók, kiállítások, hangversenyek, színházlátogatások szervezése diákok számára, illetve diákok közreműködésével.

Benyújtott jó gyakorlatának („Minden művészet egyazon forrásból ered”) célja a művészetek iránti nyitottság, érdeklődő-résztvevő szemlélet kialakítása a diákokban. A művészetek komplexitásának felismertetése, a képzőművészet, dráma, tánc és zene felhasználásával.

 

Multiplikátori feladatait az alábbi formákban látja el:

 • Tehetséggondozó versenyek (pl. angol, képzőművészet) rendezésével, szakkörök és egyéb foglalkozások, táborok, filmklub, „Részecskefizikai kártyajáték bajnokság” szervezésével kívánja ellátni, valamint továbbra is megrendezné két, országos hatáskörű, természettudományi jellegű rendezvényét.
 • A BerzeLab természettudományos labor-tantermek és eszközpark révén nem csak az iskolánk, de a környék általános iskoláit is folyamatosan vendégül látjuk és oktatjuk.
 • A sok éve működő tanulmányi diák cserekapcsolatok, testvériskolai kapcsolatok, tanulmányutak révén és az Erasmus+ program által a tehetséggondozásunk még inkább nemzetközivé vált.
 • Diákönkormányzatunk megyei, országos, és nemzetközi szinten is elismert. Alulról jövő kezdeményezés révén alakították meg a városi diáktanácsot, amely összefogja a város és a környék iskoláinak diákjait és képviseli érdekeit és propagálja értékeit. Folyamatos jelenlét és rendezvények segítségével egy patrióta szellemiségű, a vidékért és az életteréért tenni akaró fenntartható szerveződést tartanak fent.
 • A Berze NÉPnap révén olyan (az alma materhez fűződő) pályaorientációs programokat szervez az iskola, amely révén a tehetséggondozás és a pályakövetés és a Berzéhez való kötődés egyszerre valósul meg. Volt diákjaink tartanak előadást továbbtanulásukról, munkahelyeikről, munkájukról, hogy ezzel is segítsék a tehetségek érdeklődésének felkeltését, megfelelő irányba való terelését.

Berze & MTM

Az 1634-ben alapított gyöngyösi gimnázium az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező középiskolája. Az iskola több évszázados története az értékkövető magatartás és az emberi helytállás számos példáját mutatja egykori tanítványainak és tanárainak. Úgy érezzük, ez a múlt is kötelez bennünket annak a megvalósítására, amit pedagógiai programunkban összefoglaltunk. A gimnázium tanári kara komoly követelményeket támaszt és képvisel mind az egyes szakmai tárgyakat, mind az iskolában – és azon kívül is – elvárt viselkedés szabályait illetően.

Figyelembe véve, hogy iskolánk a Mátraaljai térség egyetlen gimnáziuma, a tehetséges tanulóink fejlesztésére különös gondot fordítunk. Ennek megfelelően fontos szerepe van intézményünkben a tehetséggondozásnak. A tehetségfejlesztő tanulási környezet fenntartásának lényeges eleme a tanáraink naprakész, magas színvonalú tudása és szakmai tájékozottsága. Ennek egyik eszközeként az iskola tanárai és segítő munkatársai rendszeresen élnek a tudásuk, felkészültségük megújítását szolgáló továbbtanulási, továbbképzési lehetőségekkel. Tudatában vagyunk annak, hogy diákjaink a majdani felsőfokú tanulmányok megalapozását várják el tőlünk. A tanítás rendjét úgy kell megszerveznünk, illetve a tantervet olyan módon kell összeállítanunk, hogy a lehető legtöbb diákot fel tudjunk készíteni az általuk választott emelt szintű érettségi vizsgára.

Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy az iskolánkban nevelkedő fiatalok ebben az életkorban a legfogékonyabbak azoknak az értékeknek, illetve készségeknek a befogadására, amelyek meghatározzák felnőttkoruk életminőségét. Ezért szerepelnek hangsúlyosan pedagógiai programunkban a tanórán kívüli nevelési lehetőségek (hangversenyek, kirándulások, táborok stb.).

Végezetül arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyerekek az iskola falai között töltött éveket örömmel, jókedvvel éljék meg.


Iskolánkba a város, a környező kistelepülések, a megye egyéb városai, és a megyén kívül eső települések gyermekei tanulnak.

Szervezünk programokat a régió alsó tagozatos kisdiákjainak, a felső tagozatos diákoknak. Természettudományos oktatásunk során 22 partneriskolával tartjuk a kapcsolatot, melyek között halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó intézmények is vannak.

Középiskolás korosztály számára is szervezünk országos tehetségkutató versenyeket, elsősorban természettudományos területen.

Művészeti életünkben szoros kapcsolatot tartunk a város zeneiskolájával, a képzőművészetben tehetséges diákjainkat nemzetközileg elismert művésztanár gondozza.

Sportéletünk igen eredményes és széleskörű, önálló diáksport egyesületünk működik, számos sport tábort szervezünk.

Együttműködünk a város könyvtárával, illetve művelődési központjával.

Ezeken kívül különös gondot fordítunk diákjaink önálló kezdeményezéseire, önképzőkörök támogatására. Ezáltal kapcsolatban állunk az országban működő önképzőkörökkel.


 • Tehetségkutató matematikaverseny az általános iskola 4. évfolyamosai számára
 • Tehetségkutató magyar nyelvi verseny az általános iskola 4. évfolyamosai számára
 • Biológia, kémia, fizika tantárgyakból 22 partneriskolának szervezünk tanulókísérleti órákat
 • Regionális angol nyelvi tehetségkutató verseny
 • Bugát Pál Komplex Természettudományi vetélkedő országos döntője
 • Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny országos döntője
 • Természettudományos Önképzőkör működése
 • Művészeti Önképzőkör működése, Berze Galéria
 • “Így írunk mi” évente megjelenő újság diákjaink verseiből prózáiból
 • Természettudományi tábor
 • Képzőművészeti tábor
 • Kórusok, könnyűzenei együttesek működtetése, támogatása
 • Kézilabda, röplabda, labdarúgó szakosztály
 • Tömegsport rendezvények
 • Erdei, sí és vízi tábor

Last modified: Thursday, 20 February 2020, 10:38 AM